Myynnin henkilörekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä

Eckes-Granini Finland Oy Ab
y-tunnus: 1592088-9
Pansiontie 47 b
20101 Turku

Tietosuojavastaava

Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Eckes-Granini Group GmbH -konsernia. Konserniyhtiöiden yhteinen tietosuojavastaava:
Stephan Schmidt
(yksityisyys@eckes-granini.com)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Lindén
(nina.linden@eckes-granini.com)

Rekisterin nimi

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n myynnin henkilörekisteri

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Myynnin henkilörekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Eckes-Granini Finland Oy:n sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, asiakasviestintä, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä tietojen keräys ja tilastointi.

Sopimuksiin ja viestintään liittyen voit vierailla muun muassa Eckes-Granini Finland Oy Ab:n internetsivustolla, jossa kerätään tietoja tuotteiden ja toiminnan kehittämiseksi. Verkkosivuilla ja –palveluissa yritys käyttää evästeitä (cookies), jos hyväksyt selaimessa erikseen niiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja mahdollistaa palveluiden käyttöä. Lisäksi joitakin evästeitä voidaan käyttää verkkosivuston käytön analysoimiseen ja seurantaan palveluiden kehittämiseksi. Sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi seuraamalla internetsivuston ohjeistusta.

Tuotevalikoimaamme ja yhtiöömme liittyen voit vierailla sivustoillamme kolmannen osapuolen ylläpitämissä palveluissa (Facebook, Youtube ja Instagram). Nämä sivustot voivat käyttää palvelujen ylläpitäjien evästeitä (cookies) edellyttäen että hyväksyt selaimessa erikseen evästeiden käytön. Näillä sivuilla sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi. Lisätietoa sosiaalisten verkostojen (Facebook, Youtube ja Instagram) evästeiden hallintapolitiikasta löydät kyseisiltä palveluntarjoajilta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus tai 1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettujen etujen (liiketoiminnan asiakaslähtöisen kehittämisen) toteuttaminen. Rekisterinpitäjällä on lainmukainen, perusteltu intressi kehittää liiketoimintaa ja tiedottaa asiakkaille toiminnastaan sekä markkinoida asiakkaille erityisesti sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka asiakkaat ovat itse ilmoittaneet kiinnostuksenkohteikseen. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ja vastustaa tietojensa käsittelyä, joten käsittely ei tältäkään osin ole rekisteröidyn perusoikeuksien vastaista.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus, mutta se voi olla sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

Rekisteröityjä tietoja voidaan käyttää asiakasmarkkinointiin, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt tai peruuttanut antamaansa suostumusta. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan käytetä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehtävään päätöksentekoon, eikä profilointiin suoraan Eckes-Granini Finland Oy:n toimesta. Lisätietoa sosiaalisten verkostojen (Facebook, Youtube ja Instagram) evästeiden hallintapolitiikasta löydät kyseisiltä palveluntarjoajilta.

2. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

Mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön yritysten verkkosivustoilla tai –palvelussa, edellä mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä verkkosivujemme ja –palvelujemme osalta seuraavaa tietoa:

Lisäksi rekisteriimme voi keräytyä kolmannen osapuolen (Facebook, Youtube, Instagram) ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa rakennetuilla sivustoillamme evästeiden kautta kerättäviä tilastotietoja sekä mahdollisesti muita sosiaalisten verkostojen tietosuojaselosteissaan kulloinkin kerättäviksi ilmoittamia tietoja.

3. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai asiakassopimuksista, kaupparekisteristä, suomalaisen yhtiön ylläpitämästä osoitepalvelurekisteristä tai suomalaisen yhtiön ylläpitämästä luottotietorekisteristä.

Verkkosivustolla tai –palveluissamme sekä kolmannen osapuolen ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa rakennetuilla sivuillamme tietoja kerätään sivustoilla vierailijoiden liikkeiden mukaan myös evästeiden avulla, mikäli rekisteröity on hyväksynyt evästeiden käytön.

4. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään Eckes-Granini Finland Oy Ab:n tai samaan konserniin kuuluvien yritysten sisällä sekä markkinointipalveluiden osalta käyttäen Suomessa sijaitsevan markkinointiyhtiön palveluita.

Myös verkkosivustolla tai -palveluissamme evästeiden avulla kerättäviä tietoja käsitellään pääsääntöisesti Eckes-Granini Group Gmbh -konsernin sisällä. Verkkosivustolla käytössä oleva Google Analytics kerää tietoja käyttäjästä myös omilla evästeillään. Google Analytics –palvelu ei kuitenkaan pysty yhdistämään keräämäänsä dataa yksittäiseen henkilöön. Kolmannen osapuolen sosiaalisissa verkostoissa ylläpidetyillä sivuillamme (Facebook, Instagram, Youtube) evästeillä kerättävien tietojen luovutuksista ja vastaanottajaryhmistä kerrotaan kyseisillä sivustoilla löytyvistä evästeiden hallintapolitiikoista.

Mikäli ulkopuolisia palveluntarjoajia tai alihankkijoita käytetään, heidän kanssaan on tehty sopimukset siitä, että he käyttävät tietoja ainoastaan Eckes-Granini Finland Oy Ab:n määräämiin käyttötarkoituksiin.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Joissain tapauksissa käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat sijaita ja/tai käsitellä keräämiämme henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuitta kolmansissa maissa. Tällöin varmistamme henkilötietojen kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaisesti tai varmistaen muutoin, että EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki edellytykset tietojen siirrolle sekä käsittelylle kolmansissa maissa täyttyvät.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja, kunnes niitä ei enää tarvita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn rekisterin tarkoituksen täyttämisen vuoksi (esimerkiksi asiakassuhteen päättymisestä johtuen) tai kunnes rekisteröidyn suostumus markkinointiviestinnän toimittamiseen lakkaa olemasta voimassa.

Verkkosivuilla ja palveluissamme tai kolmannen osapuolen ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen osalta poistamme henkilötiedot 18 kuukauden kuluessa tietojen keräämisestä, tai verkostojen tietosuojaselosteissa ilmoitetun mukaisesti, mikäli ilmoitettu säilytysaika on lyhyempi 18 kuukautta.

6. Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin, ja / tai b) manuaalisessa muodossa lukitussa tilassa.

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu ja henkilötietoihin pääsy on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja/tai henkilötietojen käsittely. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, joissa ne ovat sitoutuneet noudattamaan Eckes-Granini Finland Oy Ab:n henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

8. Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, vastustaminen ja rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

9. Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen nina.linden@eckes-granini.com.

10. Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Eckes-Granini Finland Oy Ab kehittää jatkuvasti henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio markkinoinnin henkilörekisterin tietosuojaselosteesta ja informointiasiakirjasta löytyy aina verkkosivultamme osoitteesta: www.eckes-granini.fi.

Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. OK